0
Twój koszyk

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem: vecopak.pl jest prowadzony przez: Vecopak Przemysław Źródlewski, z siedzibą w 10-041Olsztyn ul. Bohuna 1, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 739-277-98-83, numer Regon: 281614158.

  • adres poczty elektronicznej: vecopak@vecopak.pl
  • numer telefonu+48 692 702 080
  • numer rachunku bankowego: ING 42 1050 1807 1000 0092 0071 7651

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

§2. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

Sprzedawca – Vecopak Przemysław Źródlewski, z siedzibą w 10-041Olsztyn ul. Bohuna 1, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 739-277-98-83, numer Regon: 281614158.

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, a w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, posiada ona zgodę jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych. Jest to także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, a która korzysta ze Sklepu internetowego, a zwłaszcza, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Czas realizacji zamówienia– liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym oraz przekaże zamówiony towar przewoźnikowi i dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

§3. Rejestracja i logowanie

Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem: vecopak.pl

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami niniejszego §3 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §1.

W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne.

§4. Płatności

Płatności realizujemy za pośrednictwem PayU.

Nie realizujemy wysyłek „za pobraniem”.

§5. Realizacja zamówienia

Produkt dostępny wysyłamy w ciągu 3-5 dni roboczych.

Produkt wykonywany na specjalne zamówienie wysyłamy w terminie ustalonym podczas procesu składania zamówienia.

Dostawę produktów realizujemy za pośrednictwem InPost.

Istnieje również możliwość odbioru indywidualnego w Pasymiu. W tej sprawie pisz do nas, aby ustalić szczegóły.

§6. Zwroty

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) z towaru kupionego w sklepie internetowym. Jeśli jesteś w jakikolwiek sposób niezadowolony lub niezadowolona z zakupionych produktów, możesz wysłać je z powrotem na swój koszt, bez podawania przyczyny, do wymiany lub pełnego zwrotu na adres: Vecopak , ul. Olsztyńska 6, 12-130Pasym.

Towar musi być nieużywany i zwrócony w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Należność zostanie zwrócona na podane konto bankowe (kwota zamówienia pomniejszona o koszt przesyłki) po otrzymaniu przez nas przesyłki zwrotnej.

Niestety, nie możemy wymienić lub przyjąć zwrotu używanego lub uszkodzonego produktu. Należy pamiętać, że nie jesteśmy odpowiedzialni za stan produktu w trakcie powrotnej wysyłki. Podczas zwrotu towaru należy zachować dowód wysłania. Równocześnie informujemy, że nie przyjmujemy przesyłek „za pobraniem”.

§7. Reklamacje

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

Reklamację należy zgłosić pisemnie drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności jej wystąpienia, datę wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl

Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między Konsumentem a Sklepem, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: http://www.federacja-konsumentow.org.pl

W rozwiązaniu indywidualnego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego: http://www.konsument.gov.pl

Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sklepem:

  1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sklepem przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu;
  2. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej.

Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod http://www.uokik.gov.pl

Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.

Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Łącze elektroniczne do platformy ODR: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr

Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sklep internetowy vecopak.pl wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

§9. Przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu oraz Użytkowników Sklepu jest: Vecopak Przemysław Źródlewski, z siedzibą w 10-041Olsztyn ul. Bohuna 1, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 739-277-98-83, numer Regon: 281614158.

Podanie danych osobowych przez Klientów i Użytkowników Sklepu jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia.

Sklep vecopak.pl przetwarza dane osobowe na potrzeby:

  1. prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży towarów oraz ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy;
  2. do marketingu towarów i usług znajdujących się w ofercie Sklepu w przypadku udzielenia stosownej zgody (rozumianej jako wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych – SMS, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, a w stosownych przypadkach konieczność realizacji umowy kupna-sprzedaży.

Każdy Klient oraz Użytkownik Sklepu, której dane osobowe przetwarza Sklep vecopak.pl ma prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez Sklep danych, przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika Sklepu zgody.

Sklep vecopak.pl nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych dostępne są w Polityce Prywatności i Plików Cookies.

§10. Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez vecopak.pl zawierane są w języku polskim.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn prawnych lub organizacyjnych w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego.

W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.

Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie zrezygnuje z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym vecopak.pl poprzez jednoznaczne oświadczenie woli skierowane na adres vecopak@vecopak.pl, przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683).